കല്ലിട്ട പെരുന്നാൾ – നവംബർ 28,29 ( ബുധൻ, വ്യാഴം)

With 0 Comments, Category: Announcements, Church News,

തൂത്തൂട്ടി മോർ ഗ്രിഗോറിയൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ, പരിശുദ്ധ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ഓർമ്മയും ശിലാസ്ഥാപന പെരുന്നാളും 2018 നവംബർ 28,29 ( ബുധൻ, വ്യാഴം) തീയതികളിൽ. ഏവർക്കും ഹാർദ്ദവമായ സ്വാഗതം.

പരിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയും ശിലാസ്ഥാപന പെരുന്നാളും – 2018 നവംബർ 28, 29 ബുധൻ, വ്യാഴം

തൂത്തൂട്ടി മോർ ഗ്രിഗോറിയൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ, പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയും ശിലാസ്ഥാപന പെരുന്നാളും 2018 നവംബർ 28, 29 ( ബുധൻ, വ്യാഴം) തീയതികളിൽ. ഏവർക്കും ഹാർദ്ദവമായ സ്വാഗതം.

Geplaatst door Mor Gregorian Retreat Centre. op Zaterdag 6 oktober 2018

 

 

Leave a Reply