വചന ഗ്രാമം

രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ

                                      രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമം.(9.30 am -3.00 pm)

                                        ( A new venture from Mor Gregorian Retreat Centre)

Inaugurated and blessed by the Director ,H.G. Zacharias Mor Philaxinos on 2nd June 2017.

Vachanagramam Students at Lourde Matha Church,Eera

Annual Ceremony of 1st Batch (17th March ,2018)