വചന ഗ്രാമം

രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ

                                      രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമം.

                                        ( A new venture from Mor Gregorian Retreat Centre)

Inaugurated and blessed by the Director ,H.G. Zacharias Mor Philaxinos on 2nd June 2017.